psykologisk hjälp

 

Översikt av psykologisk hjälp
och kurserbjudanden

 

Hitra

(Tidigare Hitra och Snillfjord)

Av GuoJunjun [CC BY-SA 3.0 nr], från Wikimedia Commons

Det kan vara svårt att veta var man kan vända sig till psykologisk hjälp och vilka hjälptjänster som finns. Vi gör det lättare att söka psykologisk hjälp.Här hittar du genvägar till mer information om hjälp i din kommun:

 

 

Mentala problem

psykiska problem mobila

 

Hitta hjälp för ångest, depression, autism, ADHD och andra psykiska problem. Detta inkluderar kommunala psykiatriska tjänster, mentalvård för barn och ungdomar, mentalvård för vuxna, skolhälsovård och mycket mer. 

Kommunala psykiatriska tjänster. Hitra

Hjälp från mentalvården. Hitra

Privat hjälp. Hitra

Frivilliga / ideella hjälptjänster. Hitra

Behärskningskurs. Hitra

Hjälplinjer etc.

 

Fakta om att få hjälp med psykiska problem

Det är vanligt med psykiska svårigheter och störningar. enligt Helsenorge.no Nästan hälften av alla i Norge kommer att ha psykiska svårigheter eller störningar under sin livstid. De vanligaste svårigheterna är: 

 • Angst
 • Depression
 • Drogproblem

 Dessutom finns det ett stort antal som upplever svårigheter i förhållande till:

 • Ätstörningar
 • Traumastörningar som PTSD
 • ADHD
 • Autism
 • Självskada
 • Andra psykiska sjukdomar

 

GP

Din läkare kan ge dig behandling för mild och måttlig psykisk sjukdom och hänvisa dig vidare. Din läkare hjälper dig att komma i kontakt med psykiatriska tjänster och andra tjänster i kommunen eller hänvisa dig till en psykolog, specialister på ett distriktspsykiatriskt centrum, psykiatriska kliniker eller sjukhus. Om psykiska störningar misstänks har läkaren möjlighet att hänvisa till:

 • Barn- och ungdomspsykiatriska polikliniker (BUP) - för barn och ungdomar
 • Vuxenpsykiatrisk poliklinik (DPS) - för vuxna

 

Andra tjänster

Andra tjänster som är relevanta är:

 • Familjehuset eller andra tvärvetenskapliga tjänster i kommunen
 • Hälsocenterna
 • Psykolog i kommunen
 • Uppsökande team för komplexa missbruk och psykiska störningar
 • Snabb mentalvård
 • Hälsostation och skolhälsovård (för barn och ungdomar)

 Tala med din läkare eller andra yrkesverksamma i din kommun för vägledning om vem som bäst kan hjälpa dig och din familj.

 

  

Berusning och missbruk 

berusning och missbruk mobil

 

Ta reda på mer om behandling, coping-erbjudanden och släktingers erbjudanden för narkotikamissbruk och andra missbruk. Detta inkluderar kommunala roståtgärder, behandling i specialisthälsovården och anhöriga.

Kommunala rosttjänster. Hitra

Drogbehandling. Hitra

Släktingar erbjuder vid berusning. Hitra

 

Fakta om att få hjälp med missbruksproblem

Det är vanligt med psykiska svårigheter och störningar. Helsenorge.no skriver: "Kontakta enheten för missbruk i kommunen eller läkaren om du behöver hjälp med ett missbruksproblem."

De skriver också:

"Rusmissbruk kan organiseras annorlunda i olika kommuner. På vissa ställen finns missbrukstjänsterna i NAV, någon annanstans i deras egen missbrukstjänst eller i en gemensam missbruk och mentalvård." 

Nyckeluppgifter för kommunens rushjälp är att erbjuda:

 • behandling och rehabilitering
 • praktisk hjälp och utbildning
 • placera på institution
 • ekonomiska fördelar och arbetsinriktade åtgärder
 • erbjudande om tillfälligt boende
 • hjälp med att tillhandahålla bostäder för missgynnade på bostadsmarknaden

Det finns också olika släktingers erbjudanden för familjer, av vilka vissa lider av missbruksproblem. 

Tala med din läkare eller andra yrkesverksamma i din kommun för vägledning om vem som bäst kan hjälpa dig och din familj.

 

 

Inlärningssvårigheter

inlärningssvårigheter mobil

 

Hitta relevanta hjälptjänster för inlärningssvårigheter och utmaningar relaterade till skola / dagis. Detta inkluderar utbildningspsykologiska tjänster, andra stödtjänster och olika resurser för att hjälpa till med bättre lärande.

Hjälptjänster för inlärningssvårigheter. Hitra

 

Fakta om att få hjälp med inlärningssvårigheter

Vissa barn och ungdomar kämpar i vardagen och har svårt att få tillräcklig nytta av dagis eller skolutbudet. Då kan det finnas ett behov av att få hjälp från den pedagogiska-psykologiska tjänsten (PPT).

PPT ska se till att barn, elever och vuxna som behöver specialundervisning i dagis eller specialundervisning i skolan får ett inkluderande, lika och anpassat erbjudande. Det finns något olika rutiner för hänvisning till PPT i olika kommuner. 

Prata med anställda i dagis eller skola, eller kontakta PPT för vägledning om hur långt ditt barn / ungdom kan dra nytta av hjälp från PPT.

Det finns också andra aktuella erbjudanden för inlärningssvårigheter, såsom kurserbjudanden på Statped och online-resurser. Ungdomar med inlärningssvårigheter har ofta komplicerade svårigheter och kan behöva hjälp från andra tjänster. 

 

 

Relationer och familj

relationer och familjens mobil

 

Hitta hjälp för förhållandet och svårigheter i familjer. Detta inkluderar familjeskyddskontor, familjetjänster (i vissa kommuner) och hjälp- och supporttjänster för familjeproblem. Du hittar också en översikt över samlivskurser, ilskhanteringskurser och föräldrakurser. 

Familjerådgivningstjänster. Hitra

Samlivskurs. Hitra

Ilskan behärskningskurs. Hitra

Föräldrakurs. Hitra

Praktiskt hjälp / hjälp erbjudande. Hitra

 

Fakta om att få hjälp med problem i relationer och familj

Utmaningar i relationer eller i familjen kan handla om många olika relationer. Några aktuella problem är: 

 • Missnöje / dålig kommunikation i förhållandet
 • Problem relaterade till ilskhantering i familjen
 • Svårigheter relaterade till föräldraskap
 • Stress på grund av betungande vårduppgifter eller berusning / sjukdom i familjen

Det finns olika tjänster som kan vara till hjälp när du och din familj har sådana svårigheter. Några viktiga tjänster i detta sammanhang är:

 • Familjehus (eller andra tvärvetenskapliga tjänster i kommunen)
 • Familjens skyddskontor
 • Andra tjänster som erbjuder relevanta behörighetserbjudanden

Kontakta gärna din läkare eller andra yrkesverksamma i din kommun för att få information om aktuella erbjudanden. 

 

 

Stressiga livssituationer

stressiga livssituationer mobila

 

Hitta hjälperbjudanden relaterade till stressiga livssituationer som våld, övergrepp, mobbning och död i nätverk / familj. Detta inkluderar barnskyddstjänsten, kriscentra, centrum mot incest och sexuella övergrepp, stödtjänster för mobbning och sorggrupper.

Våld i nära relationer. Hitra

Vård misslyckande / oro för barn. Hitra

Sexuella övergrepp. Hitra

Mobbning. Hitra

Sorg efter död / självmord. Hitra

Anhöriges erbjudande vid sjukdom. Hitra

 

Fakta om att få hjälp i stressiga livssituationer

I många fall utlöses psykiska störningar och svårigheter av stressiga livssituationer och det kan därför vara relevant att söka hjälp för psykiska störningar (se faktaruta nedan).

Andra gånger är det den stressiga livssituationen i sig som måste hanteras, eller det kan behöva hjälp för att hantera naturliga reaktioner (inte psykiska störningar) som kommer i kölvattnet av sådana påfrestningar. Ett exempel på detta kan vara sorggrupper eller stödåtgärder för generellt stressande livssituationer som att leva med funktionshinder / sjukdom i familjen.

Exempel på tjänster som är relevanta i förhållande till stressiga livssituationer är:

 • Barnskyddet
 • Skydd / incestcentra
 • Support eller informationserbjudanden relaterade till mobbning
 • Hanteringserbjudanden relaterade till sorg efter döden (t.ex. sorggrupper)
 • Släktingar erbjuder stress i familjen

Prata gärna med din läkare eller andra yrkesverksamma i din kommun för vägledning om vem som kan hjälpa dig och din familj bäst.

 

PS: I mycket allvarliga situationer:

 • Helsenorge.no skriver: "Tror du att tillståndet är farligt eller lätt kan bli så, bör du omedelbart ringa akutläkare 113" (Läs mer).
 • Polisen skriver: "Använd nödnumret (112) endast i nödsituationer och behöver omedelbar hjälp." (Läs mer).

 

Livsstil, kost och sömn

livsstil ny mobil

 

Hitta stöd och hanteringsmöjligheter som kan hjälpa dig att leva en hälsosammare livsstil. Detta inkluderar ett hälsocenter (i många kommuner) och andra erbjudanden som syftar till fysisk aktivitet, kost, stresshantering eller sömnsvårigheter.

Hjälp för en hälsosammare livsstil. Hitra

 

Fakta om att få hjälp med livsstilsförändringar

Många kommuner har hälsocenter som kan hjälpa invånarna att uppnå större hantering i vardagen genom anpassad fysisk aktivitet, kostvägledning, snus / rökavvänjningskurser eller andra hanteringsalternativ som att hantera depression / stress eller erbjudanden som syftar till sömnsvårigheter. Lågtröskeltjänster som snabb mentalvård i kommunen kan också hjälpa till med sådana förändringar.

Andra tjänster kan också hjälpa till att bryta ur ohälsosamma levnadsvanor och ge hjälp relaterad till exempel fysisk aktivitet och stresshantering. 

Tala med din läkare eller andra yrkesverksamma i din kommun för vägledning om vem som kan hjälpa dig bäst.

 

 

Kurser och konferenser

kurskonferens mobil

 

På hjálptilhjelp.no hittar du också ett antal kurser som riktar sig till yrkesverksamma inom stödsystemet och skolor / dagis. Detta inkluderar enskilda kurser / konferenser, utbildningsprogram / kompetensutveckling och onlinekurser.

Kurser / konferenser. Hitra

Utbildning / kompetensutveckling. Hitra

Online-kurser

 

Fakta om kurser / konferenser

Det finns ett stort antal leverantörer av kurser, konferenser och utbildning / kompetensutveckling inom psykisk hälsa, missbruk och barnskydd. Dessa kurser riktar sig vanligtvis till anställda i olika delar av stödsystemet, skolan eller dagis. Vissa kurser riktar sig också till privatpersoner. 

De regionala kompetenscentren

En viktig aktör för kurser och kompetensutveckling är de regionala kompetenscentren:

 • Regionalt kompetenscentrum för våld, traumatisk stress och förebyggande av självmord (RVTS)
 • Regionalt kunskapscentrum för barn och ungdomar (RKBU / RBUP)
 • Regionalt kompetenscentrum för berusningsmedel (KoRus)

Dessa tjänster har mandatet att vara "en tjänst för tjänsterna" och hjälpa anställda i kommunala tjänster och specialisthälsovården med spridning av kunskap, forskning och kompetensutveckling. Centren har olika kontaktpunkter i förhållande till vilka ämnen som är mest centrala.

Dessutom finns det också flera andra regionala och / eller nationella kompetensmiljöer som erbjuder kurser och utbildning.

Andra kursarrangörer

Andra kursarrangörer inkluderar privata tjänster och / eller frivilliga eller ideella organisationer som organiserar seminarier och kurser. 

Online-kurser  

Så småningom finns det också ett stort antal onlinekurser som kan vara relevanta.

Titta gärna hjiltilhjelp.nos kursportal för att få en bättre överblick över kommande kurser / konferenser.

 

Något som saknas i översikten?

Hjelptilhjelp.no vill ha tips och feedback om vad som saknas i översikten över hjälptjänster för invånare i din kommun. 

Jobbar du på Hitra? Kontrollera om översikten är komplett och:

Ge din feedback om något saknas eller är fel

Läs också